Vedtægter for Kreativ fritid, Juelsminde.


 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Kreativ Fritid, Juelsminde med hjemsted i Hedensted kommune.

 

§ 2 Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet

 

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier

 

§ 4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner

 

§ 5 Medlemmer

Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi

 

§ 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 15. april til 15. maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra Formand og Skoleleder

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt

 

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er på 2 år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanter er 1 år.

Revisor vælges for 2 år – revisorsuppleant vælges for 1 år.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltagers antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

 

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. De konstituerer sig med formand, næstformand, kasser samt sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formand, Skoleleder eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til en hver tid kræve afholdt bestyrelsesmøde.Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter.

Der skrives referat.

Bestyrelsens opgave er at:

  • Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.

  • Ansætte og afskedige en skoleleder.

  • Udarbejde budget og regnskab.


 

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.


 

§ 8 Ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven.

Skolelederen udarbejder undervisnings og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

§ 9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

 

§ 12 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

 

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

§ 13 Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskab mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den _03.05.2016__________

 

Bestyrelsens underskrifter: